Blue Water Tower photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash