Mount Abu photo by BhAvik SuThar (@bhaviksuthar91) on Unsplash