FUCK TV photo by Xavier Sotomayor (@goodboyshady) on Unsplash