Bird, beak, neck, eye and animal HD photo by Dmitrii Medvedev (@dmitriime2dev) on Unsplash