Pretty in White photo by Sheelah Brennan (@vanilla88) on Unsplash