Walking into a Tibetan Monastery photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash