Shining in the Dark photo by Drashti Vora (@drashtivora) on Unsplash