Refreshing Cups photo by Vishnu BLz (@vishnu_sz_blz) on Unsplash