Reflection photo by Karim Ashraf (@karim96) on Unsplash