Valborg i Sverrge photo by Shubhesh Aggarwal (@shubhesh) on Unsplash