Tottori Sakyu photo by Takuya Hiraoji (@hiraoji) on Unsplash