Lonely Tree photo by Nitzan Shapira (@snitz) on Unsplash