Bokeh Lights photo by Vishnu R Nair (@vishnurnair) on Unsplash