Views from a train to Tibet photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash