Petal, flower, stem and orange HD photo by Vivek Kaushik (@vivek137) on Unsplash