Spring into summer photo by Pruthvi Shetty (@pruthvishetty) on Unsplash