Christmas tree photo by Akalya K (@minion_doll) on Unsplash