Sky on Fire photo by Rajat Gupta (@bhushanrajat) on Unsplash