Cross the cave photo by Xilin Zheng (@zhengxilin) on Unsplash