Hunting Egret photo by Rich Kolasa (@richkolasa) on Unsplash