Banana split dessert photo by Tammy Stayton (@tamstay_728) on Unsplash