Morning. Nelson Bay. Australia. photo by Melanie Brock (@melaniejapan1982) on Unsplash