One happy Dog photo by Yuriy Bogdanov (@profepix) on Unsplash