My love for palm trees photo by Valentyna Polyakova (@miss_skvo) on Unsplash