French Ridge Hut photo by Aleks Dahlberg (@aleksdahlberg) on Unsplash