Church photo by Viviane Okubo (@vivianeokubo) on Unsplash