A white blanket photo by Simon Noh (@creativesimonn) on Unsplash