Thailand, christianity, pray and buddha HD photo by Lily Lvnatikk (@lvnatikk) on Unsplash