Plant royalty photo by Sara Casalino (@vynelda) on Unsplash