Betty Boop photo by Pumuki Brassmonkey (@pumuki_brassmonkey) on Unsplash