Lakes in Ghana photo by Sadik Shahadu (@shahadusadik) on Unsplash