Whiskey Sour photo by Ali Femir (@alifem) on Unsplash