New desi style photo by Akshay Singh Kushwah (@akshay12) on Unsplash