The itsy-bitsy Spider photo by Joshua Hoehne (@mrthetrain) on Unsplash