Greens amidst the blues photo by Sanjana Shankar (@sanjshankar04) on Unsplash