Reflection Lake photo by Scott Warner (@veddie_ledbetter) on Unsplash