Desert highway photo by Anubhav Saxena (@anubhav) on Unsplash