A New Year photo by Akshar Dave (@akshar_dave) on Unsplash