Fisher’s boat photo by Andrej Lišakov (@lishakov) on Unsplash