Brittle photo by Kseniya Petukhova (@petukhova) on Unsplash