Stray Dog photo by KV Prajapati (@adatapost) on Unsplash