Floating Torii Gate at Miyajima photo by Xavier Poh (@xvr) on Unsplash