Morning Glory photo by Sebastian Sammer (@sebasta) on Unsplash