Camping at a lake near Tahoe photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash