Small plane in flight photo by Nikhil Mitra (@nikhilmitra) on Unsplash