The mysterious bouzouki player of Lesvos. 2016 photo by Victor Toush (@toush) on Unsplash