Half emtpy or half full? photo by Jakub Zvedela (@jacobz) on Unsplash