Frozen tarn, Lake Harris photo by Aleks Dahlberg (@aleksdahlberg) on Unsplash