Mediterranean Cactus garden photo by Amit Lahav (@amit_lahav) on Unsplash