Fog at Golden Gate photo by Akshay Rudraksha (@akshayru) on Unsplash